ПРО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА» У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І У ВНЗ РЕСПУБЛІКИ УЗБЕКИСТАН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-031-5-003

Ключові слова:

наступність, комплексні числа, алгебра та теорія чисел, математичний аналіз, теорія аналітичних функцій, рівень засвоєння знань, ступінь абстракції

Анотація

Формулювання проблеми. У статті розглядається питання спадкоємності вивчення теми «Комплексні числа» у школі та педагогічному університеті, та зміна змісту середньої, зокрема математичної освіти. У програму шкільної математики Республіки Узбекистан було запроваджено такі нові розділи як комбінаторика, елементи математичної логіки, комплексні числа, елементи теорії ймовірності, елементи математичної статистики та фінансової математики. В результаті деякі теми або їх зміст повторюються і в курсі математики ЗВО. Необхідна розробка методики вивчення нововведених розділів математики, особливо деяких повторюваних тем, визначити рівні засвоєння повторюваних понять учнями і студентами.
Матеріали та методи. У ході дослідження були застосовані різні методи дослідження, а саме: вивчення та аналіз науково-педагогічної, методичної, математичної літератури та шкільних підручників з математики; аналіз наступних зв'язків розділу "Комплексні числа"; педагогічний експеримент з метою перевірки залишкових знань учнів на тему «Комплексні числа», в якому брали участь 89 студентів першого курсу Ферганського державного університету; обговорення матеріалів дослідження.
Результати. У ході дослідження були запропоновані рівні засвоєння навчальних елементів та ступенів абстракції, що характеризують мову викладу навчальної інформації на тему «Комплексні числа».
Висновки. Отримані результати можуть бути використані шкільними вчителями для розвитку компетенцій учнів на тему «Комплексні числа», а також викладачами математики у закладах вищої освіти при виборі методики вивчення тем, пов'язаних з комплексними числами.

Посилання

Dixon M.R., Kurdaschenko L.A., Subbotin I.Ya. Algebra and Number theory. An Integrated Approach. New Jersey, 2010. 523 p.

Turgunbaev R.M. About some approaches of realization of succession in training elements of the mathematical analysis in the system college – pedagogical university. European Applied Sciences, 2012. №1. P. 202-209.

Алламбергенов И.Х. Методика обеспечения преемственности при обучении основам математического анализа в системе академический лицей-университет: Автореф. дисс. PhD/ Нукус, 2019. 50 с.

Антонова И.В. Реализация принципа преемственности обучения математике в средней и высшей школах: Дис. ... канд. пед. наук. / М., 2005. 197 с.

Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. Москва: Педагогика, 1989. 192 с.

Государственный образовательный стандарт и учебная программа среднего образования. Физика, математика, информатика, биология, география, химия. Tашкент, 2017. 142 с. (на узб.)

Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел. М.: Высшая школа, 1979. 558 с.

Математика 10-класс (2-часть) /Мирзахмедов М.А. и др. Tашкент: O‘qituvchi, 2017. 144 с.

Мордкович А.Г. Методические проблемы изучения элементов математического анализа в общеобразовательной школе. Математика в школе. М., 2002. № 9. С. 2-12.

Назаров Р.Н., Ташпулатов Б.Т., Дусумбетов А.Д. Алгебра и теория чисел, I часть.Tашкент: O‘qituvchi, 1993. (на узб.)

Сирожиддинов С., Максудов Ш., Салохиддинов М. Теория функции комплексного переменного. Т.: Укитувчи, 1978. 367 с. (на узб.)

Тургунбаев Р.М., Алламбергенов И.Х. Об обеспечении преемственности в обучении математике в академических лицеях и университетах. Вестник КГУ имени Бердаха. Нукус, 2011. №3-4. С. 42-44 (на узб.)

Тургунбаев Р.М., Алламбергенов И.Х. О преемственности в обучении элементам математического анализа (на примере академического лицея-университета). Science and Education New Dimension, 2013. V.5. Р. 29-35.

Учебная программа дисциплины Математический анализ. Ташкент, 2018. 22 с. (на узб.)

Учебная программа дисциплины Алгебра и теория чисел. Ташкент, 2018. 24 с. (на узб.)

Опубліковано

18.11.2021

Як цитувати

Бакіров, Т. (2021). ПРО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА» У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І У ВНЗ РЕСПУБЛІКИ УЗБЕКИСТАН. Фізико-математична освіта, 31(5), 17–22. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-031-5-003