СИЛАБУС ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-032-6-005

Ключові слова:

силабус, підготовка фахівців будівельних спеціальностей, заклади вищої будівельної освіти, навчально-методичне забезпечення

Анотація

Формулювання проблеми. У статті досліджується проблема створення навчально-методичного забезпечення нового типу, використання якого нерозривно пов’язане з упровадженням сучасних освітніх моделей навчання. Наголошено, що багатовекторність підготовки студентів будівельних спеціальностей вимагає успішного формування компетентностей з різних дисциплін як загального, так і професійного циклів підготовки, тому постає проблема визначення змісту поняття силабусу як засобу підвищення якості фахової підготовки студентів у закладах вищої будівельної освіти.

Матеріали і методи. В основу дослідження покладено аналіз наукових напрацювань вітчизняних вчених, систематизовано та узагальнено результати педагогічного спостереження за освітнім процесом у закладах вищої будівельної освіти. Опрацьовано стандарт вищої освіти України у даній галузі та для певної спеціальності з урахуванням рівнів вищої освіти (бакалавр або магістр), законодавчі та нормативні документи, які використовуються для забезпечення якості освіти.

Результати. Визначено зміст поняття силабусу як засобу підвищення якості фахової підготовки. Обґрунтовано, що силабус – це навчальна програма дисципліни, яка дозволяє індивідуалізувати та диференціювати освітній процес, а також забезпечити для кожного студента можливості побудови етапів власної навчальної діяльності та керування цими етапами у їх динаміці. Конкретизовано, що силабус створюється відповідно до стандарту вищої освіти України у даній галузі та для певної спеціальності з урахуванням освітнього ступеня (бакалавр або магістр). Показано, що структура силабусу ґрунтується на загальнодидактичних принципах, а при його створенні обов’язково повинні бути враховані сучасні тенденції розвитку будівельної галузі, характеристики видів та об’єктів професійної діяльності.

Висновки. Обґрунтовано, що моделювання силабусу є багатоаспектним і передбачає досягнення основних освітніх цілей. Констатовано, що основний концептуальний аспект впровадження силабусу ґрунтується на єдності свідомості та діяльності, що дозволяє не тільки забезпечити знання з конкретної дисципліни, але й сформувати особистість, підготовлену до професійної діяльності. Показано, що головне призначення силабусу полягає у регулюванні освітнього процесу, забезпеченні гнучкості та адаптивності моделей навчання.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Dmytrychenko, M.F., Khoroshun, B.I., Yazvinska, O.M., & Hlushenok, N.M. (2010). Fundamentalnist osvity ta yii rol u pidhotovtsi innovatsiino oriientovanykh fakhivtsiv [Fundamentality of education and its role in the training of innovation-oriented professionals]. Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu – Bulletin of the National Transport University, 21(1), 3-7 (in Ukrainian).

Vahanova, O.Y., Khyzhnaia, A.V., Trutanova, A.V., Hladkova, M.N., & Luneva, Yu.B. (2016). Sylabus yak zasib orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv [Syllabus as a means of organizing independent work of students]. Mizhnarodnyy zhurnal prykladnykh ta fundamentalʹnykh doslidzhenʹ – International Journal of Applied and Basic Research, 11-5, 968-970 (in Russian).

Zabolotnyi, V.F. (2009). Metodyka navchannia fizyky. Zahalni pytannia (v skhemakh i tablytsiakh z multymediinymy dodatkamy) [Methods of teaching physics. General questions (in diagrams and tables with multimedia applications)]. (in Ukrainian).

Ishchenko, R.M., & Isaienko, H.L. (2019). Analiz rivnia pidhotovky z fizyky studentiv tekhnichnykh spetsialnostei za rezultatamy vkhidnoho kontroliu [Analysis of the level of training in physics of students of technical specialties according to the results of input control]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and mathematical education, 1 (19), 75-79. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2019-019-1-012 (in Ukrainian).

Petruk, V.A. (2006). Teoretyko-metodychni zasady formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv tekhnichnykh spetsialnostei u protsesi vyvchennia fundamentalnykh dystsyplin : monohrafiia [Theoretical and methodological principles of formation of professional competence of future specialists of technical specialties in the process of studying fundamental disciplines: monograph]. Vinnytsia : Universum-Vinnytsia. (in Ukrainian).

Petrunok, T., & Blahodarenko, L. (2021). Innovatsiini tekhnolohii budivnytstva v osvitnomu protsesi z fizyky u zakladakh vyshchoi budivelnoi osvity [Innovative construction technologies in the educational process in physics in institutions of higher construction education]. Naukovi zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky – Scientific Notes of the Berdyansk State Pedagogical University. Series: Pedagogical sciences, 1, 303-310. https://doi.org/10.31494/2412-9208 (in Ukrainian).

Petrunok, T. (2015). Osoblyvosti navchannia fizyky u budivelnykh vyshchykh navchalnykh zakladakh [Features of teaching physics in construction higher education institutions]. Naukovi zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky – Scientific Notes of the Berdyansk State Pedagogical University. Pedagogical sciences, 2, 233 – 238 (in Ukrainian).

Chepurna, S. (2020). Sylabus yak zasib orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv [Syllabus as a means of organizing independent work of students]. URL : http://www.aphnjournal.in.ua/archive/27_2020/part_5/27-5_2020.pdf#page=215 (in Ukrainian).

Gnitetskaya, Т. (2014). Modeling of interdisciplinary connections in science courses. Journal of Physics: Conf. Ser., 012068 (4), 490. https://doi.org/10.1088/1742-6596/490/1/012068 (in Russian).

Richard, V. N. (2015). Interdisciplinary research by the numbers. Nature, 525, 306-307. https://doi.org/10.1038/525306a.

Moskov, V.A. (2016). Informatsiine osvitnie seredovyshche yak zasib fakhovoi pidhotovky maibutnikh kvalifikovanykh robitnykiv budivelnoho profiliu [Information educational environment as means of vocational training of future skilled workers building profile]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and Mathematical Education, 4(10), 89-94. https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/publ/3-1-0-121 (in Ukrainian).

Downloads

Опубліковано

27.01.2022

Як цитувати

Петруньок, Т., & Благодаренко, Л. (2022). СИЛАБУС ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ОСВІТИ. Фізико-математична освіта, 32(6), 29–33. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-032-6-005