ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТЕХНІЧНОГО НАВЧАННЯ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ФІЗИКИ

Автор(и)

  • О. Федчишин Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна https://orcid.org/0000-0003-3050-3584
  • С. Мохун Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна https://orcid.org/0000-0001-7215-6977

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-027-1-015

Ключові слова:

політехнічне навчання, політехнічна освіта, принцип політехнізму, задачі технічного змісту

Анотація

Формулювання проблеми. У ХХІ столітті в Україні набули актуальності проблеми щодо підвищення практичної спрямованості шкільної освіти та оцінювання результативності навчання з позиції компетентності учнів як інтегрованого результату навчання. Суспільство потребує людей свідомих, цілеспрямованих, діяльних у побудові свого життя, соціально активних, здатних до індивідуальної творчої роботи, спрямованої на перетворення дійсності та самих себе. Сучасна молодь повинна бути готовою до використання сучасних технічних надбань цивілізації, вміти безпечно їх використовувати, бути екологічно свідомою, швидко адаптуватись у мінливому світі технологій. Освіта повинна забезпечувати адекватність потенціалу трудових ресурсів техніці, технологіям, методам управління виробництвом, які сьогодні оновлюються дуже швидко. Саме політехнічна освіта є одним із базових компонентів загальної освіти, без якого неможливий всебічний розвиток людини, а відновлення політехнічного навчання продиктоване потребами часу і має загальнодержавне значення. Тому, у статті розглянуто проблему підвищення якості шкільної фізичної освіти через реалізацію політехнічного навчання в процесі вивчення фізики, формування в учнів технічних знань та умінь, які відповідатимуть рівню науково-технічного прогресу. Впровадження «політехнічного навчання» здійснюється як через зміст навчального матеріалу, так і через різноманітні форми й методи навчальної діяльності.

Матеріали і методи. У процесі дослідження були застосовані такі методи: теоретичні – аналіз, порівняння, систематизація та узагальнення навчально-методичних, науково-популярних та прикладних джерел з проблеми дослідження.

Результати. Розглянуто дидактичні можливості застосування технічних задач у шкільному курсі фізики як засобу реалізації політехнічного навчання, розкрито їхні функції та роль у формуванні політехнічних знань та умінь; виокремлено завдання задач технічного змісту, сформульовано вимоги до них, наведено приклади задач технічного змісту з окремих розділів фізики, які сприяють підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, забезпечують формування як ключових так і предметної компетентності учнів, успішне застосування знань у різних життєвих ситуаціях.

Висновки. Процес розв’язування запропонованих завдань технічного змісту забезпечує здійснення дослідницької діяльності; активізацію пізнавального інтересу учнів; інтересу до пізнання навколишнього світу та можливості експериментального вивчення фізичних процесів. Реалізація політехнічного навчання в освітньому процесі створює можливості для особистісного самовизначення та самореалізації учнів, для здійснення професійного вибору учнів відповідно до їх інтересів, здібностей, нахилів.

Посилання

Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О. Фізика. 11 клас. Академічний рівень. Профільний рівень: підруч. для загальноосвітн. навч. закл. Харків : Вид-во «Ранок», 2011. 320 c.

Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О. Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.): підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти. Харків : Вид-во «Ранок», 2018. 272 c.

Благодаренко Л. Ю. Інноваційні підходи до концепції розвитку політехнічного навчання в основній школі. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Кам’янець-Подільський, 2010. Вип. 16. С. 265-268.

Благодаренко Л. Ю., Шут М. І. Сучасні підходи до політехнізації навчання фізики та перспективи її відновлення. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи : збірник наукових праць. Київ, 2012. Вип. 32. С. 30–35.

Велика ілюстрована енциклопедія ерудита: Пер. з англ./ Наук. кер. авт. колективу Ч. Тейлор. К: Махаон-Україна, 2005. 496с. іл.

Засєкіна Т. М., Засєкін Д.О. Фізика (профільний рівень) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти. Київ : УОВЦ «Оріон», 2018. 304 с.

Мельник Ю. С., Сіпій В.В. Формування предметної компетентності старшокласників у процесі навчання фізики. К:ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. 136 с.

Сіпій В. В. Вплив політехнічного складника предметної компетентності з фізики на професійне самовизначення школярів. Наукові записки РДГУ. Рівне, 2017. Вип. 17. С. 141–145.

Федчишин О. М., Мохун С. В. Методичні можливості застосування експериментальних задач для розвитку винахідницької та дослідницької діяльності учнів. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Кам’янець-Подільський, 2018. Вип. 24. С. 84–87.

Федчишин О. М., Мохун С. В. Політехнічне навчання у формуванні предметної компетентності учнів на уроках фізики. Підготовка майбутніх учителів фізики хімії біології та природничих наук в контексті вимог Нової української школи : зб. тез доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 14 травня 2020 р. Тернопіль, 2020. С. 40-43.

Фізика. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. 10–11 класи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/fizika-10-11-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-lokteva-vm.pdf. (дата звернення 27.01.2021).

Шерстюк С.О. Задачі технічного змісту у навчанні фізики як засіб формування в учнів здатності до наукового пізнання. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Кам’янець-Подільський, 2016. Вип. 22. С. 239–241.

Downloads

Опубліковано

26.04.2021

Як цитувати

Федчишин, О., & Мохун, С. (2021). ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТЕХНІЧНОГО НАВЧАННЯ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ФІЗИКИ. Фізико-математична освіта, 27(1), 94–99. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-027-1-015

Номер

Розділ

Повні науково-дослідні статті

Categories