ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ В ПРОЦЕСІ ІНФОРМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-028-2-011

Ключові слова:

система управління навчальним матеріалом, хмарно-орієнтована система, інформатична підготовка, дистанційне навчання

Анотація

Формування проблеми. У роботі розглядаються теоретичні та практичні аспекти  застосування систем управління навчальними матеріалами. Зважаючи на значний педагогічний потенціал та умови сьогодення, беззаперечно,  актуальними є питання щодо побудови моделей, розробки методів і методик та пошуку ефективних шляхів впровадження систем управління навчальними матеріалами в процес інформатичної підготовки студентів медичних ЗВО.

Методи. Для виконання поставлених завдань дослідження було використано комплекс наукових методів досліджень, а саме: метод системного аналізу, бібліосемантичний метод, емпіричні методи та моделювання.

Результати. Обґрунтовано доцільність впровадження систем управління навчальними матеріалами та здійснено виклад загальних принципів їх застосування. Висвітлено компоненти методичної системи інформатичної підготовки, зокрема, визначено цілі та завдання навчання інформатичних дисциплін в медичних ЗВО. Досліджено критерії, що висуваються до систем управління навчальними матеріалами та проаналізовано можливості їх використання. Виокремлено низку функціональних характеристик з метою встановлення найефективнішої системи та здійснено їх порівняльний аналіз.

Висновки. Встановлено, що LСMS Moodle та Google Classroom мають споріднене завдання ‒ організація та управління навчальним процесом, однак вони володіють і низкою відмінностей в функціональних можливостях. Проте, компенсувати відсутність певних можливостей можна завдяки комбінованому використанню окремих елементів цих систем. У сучасній системі організації навчального процесу в медичних закладах вищої освіти застосування технологій дистанційного навчання є невід’ємною умовою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців. Використання систем управління навчальними матеріалами, зокрема, хмарних сервісів розширює можливості організації дистанційного навчання, надає нові можливості для більш активного залучення студентів в освітній процес, сприяє підвищенню рівня загальнокультурної обізнаності майбутніх фахівців.

Посилання

About Google Classroom. URL: https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=ru&visit_id= 637457434090216935- 41323792&rd=1 (Last accessed: 01.02.2021).

About Moodle. URL: https://docs.moodle.org/310/en/AboutMoodle (Last accessed: 01.02.2021).

Mykytenko P.V., Lapinskyi V.V. Analysis of the genesis of problems in the formation of it-competence of foreign students in the higher medical educational system. Ukrainian pedagogical journal. 2019. № 4. P. 107–119.

Биков В.Ю., Вернигора, С.М., Гуржій А.М., Новохатько, Л.М., Спірін О.М., Шишкіна М.П. Проєктування і використання відкритого хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища закладу вищої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. 6 (74). С. 1–19.

Гуржій А.М., Карташова Л.А., Лапінський В.В. Інформатизація загальної середньої освіти в Україні. Доклады XІІІ Международной научной конференции «Современные достижения в науке и образовании», Нетания (Израиль). 2018. С. 9–13.

Жалдак, М. І. Деякі особливості україномовної інформатичної термінології. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 2019. 21 (28), С. 3–9.

Лях Ю.Е., Гурьянов В.Г., Хоменко В.Н., Панченко О.А.. Основы компьютерной биостатистики: анализ информации в биологии, медицине и фармации статистическим пакетом MedStat. Донецьк: Папакица, 2006. 211 с.

Морзе Н.В., Варченко-Троценко Л.О. Використання wikiтехнології для організації навчального середовища сучасного університету. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2015. № 1. С. 115–125.

Мруга М.Р. Структурно-функціональна модель професійної компетентності майбутнього лікаря як основа діагностування його фахових якостей: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. Київ, 2007. 21 с

Ніженковська І.В., Головченко О.І., Бут І.О. Організація самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету при вивченні органічної хімії за допомогою сучасних інформаційних технологій–засобами блог-технологій. Матеріали XVІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. Нац. мед. ун-т імені І.Я. Горбачевського. Тернопіль: ТНМУ. 2019. С. 119–120.

Рева T.Д. Тенденції професійної підготовки фармацевтів в Україні. Вісник Національного Авіаційного Університету. 2016. 68(3). С. 105–110.

Семеріков С.О., Кислова М.А., Словак К.І. Розвиток мобільного навчального середовища як проблема теорії і методики використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Інформаційні технології і засоби навчання. 2014. Т. 42, Вип. 4. С. 1–19.

Спірін О.М., Вакалюк Т.А. Критерії добору відкритих web-орієнтованих технологій навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. №4 (60). С. 275–287.

Стучинская Н.В., Калибабчук В.А., Овчаренко В.Ю. Исследование информатической компетентности студентов 1-го курса НМУ имени А.А. Богомольца в контексте использования инновационных учебных технологий. Инновационное развитие современной науки. 2014.С. 9–12.

Триус Ю.В, Сотуленко О.О. Створення системи підтримки дистанційного навчання медичних працівників на базі Moodle. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (АКІТ-2017) ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Черкаси. 2017. С. 259–261.

Франчук В.М. Методика навчання інформатичних дисциплін в педагогічних університетах з використанням веб-орієнтованих систем: монографія. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. 2020. 434 с.

Хаїмзон І.І. Медичні знання та прийняття рішень в медицині. Вінниця: ВНТУ, 2007. 180 с.

Downloads

Опубліковано

27.04.2021

Як цитувати

Микитенко, П., & Кучеренко, І. (2021). ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ В ПРОЦЕСІ ІНФОРМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ. Фізико-математична освіта, 28(2), 63–70. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-028-2-011

Номер

Розділ

Повні науково-дослідні статті

Categories