ЗАСТОСУВАННЯ КРИТЕРІЮ ФІШЕРА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНЮВАННЯ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Н. Сачанюк-Кавецька Вінницький національний технічний університет, Україна
  • В. Кавецький Вінницький національний технічний університет, Україна https://orcid.org/0000-0001-8752-0807

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-028-2-012

Ключові слова:

оцінювання залишкових знань, критерій Фішера, оцінювання розбіжності в підготовці студентських груп, достовірність порівнянь

Анотація

Формулювання проблеми. В сучасних педагогічних дослідженнях особливе місце посідають залишкові знання з навчальних дисциплін, які фіксуються в пам’яті студентів через достатньо великі проміжки часу, але роль яких є визначальною у становленні їх як фахівців. Проблема достовірності результатів оцінювання залишкових знань студентів є актуальною, оскільки ці результати є вихідною інформацією для оптимізації та модернізації освітнього процесу. З огляду на зазначене постає необхідність з’ясувати можливість порівняння успішності студентів різних років, що навчались в однакових умовах за залишковими знаннями, обрати критерій такого порівняння та з’ясувати, чи є ці знання сталою величиною.

Матеріали і методи. Для виконання завдань дослідження використано методи: аналіз, синтез, порівняння, систематизація та узагальнення навчально-методичних та науково-популярних джерел з проблеми дослідження, педагогічний експеримент, первинна статистична обробка й узагальнення отриманих даних. Дослідження проведено на базі Вінницького національного технічного університету при кафедрі вищої математики. Обсяг вибірки – 40.

Результати. При аналізі залишкових знань на базі комплексних контрольних робіт (ККР) з метою подальшого коригування форм, методів і засобів навчання застосовано спеціальні методики їх обробки, розглянуто можливість застосування критерію Фішера (кутового перетворення Фішера) для оцінювання наявності (відсутності) дійсної розбіжності в рівнях підготовки студентських груп, які навчались в однакових умовах.

Висновки. Для забезпечення прийняття достовірного рішення доцільно застосовувати критерій Фішера, що дозволить оцінити дійсну розбіжність в рівнях підготовки студентських груп, які навчались в однакових умовах, однак різняться кількістю студентів в групі. Аналізуючи статистичні коефіцієнти можна стверджувати, що рівень та якість залишкових знань залишається сталою величиною, не залежно від того, вчили студенти цей матеріал в минулому семестрі, чи в минулому році. Для більш чіткого визначення рівня цих знань потрібно використовувати ширшу оціночну шкалу, а не традиційну п’ятибальну.

Посилання

Кислякова, Ю. Г. Квалиметрическая технология диагностики остаточных знаний студентов : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Ижевск, 2002. 158 c.

Положення про методику управління та контролю якості навчання у Вінницькому національному технічному університеті /Уклад. В. О. Леонтьєв, Г. Л. Лисенко, Г. П. Котлярова. Вінниця: ВНТУ, 2007. 19 с.

Артищева Е.К. Педагогическая диагностика как основа системы коррекции знаний. Образовательные технологии, 2015. №3. С. 85-103.

Чмыхова, Е. В., Терехин А. Т. Тестирование знаний студентов и методологические проблемы использования его результатов. Стандарты и мониторинг в образовании, 2010. № 4. С. 25–29.

Крицкая А.Р., Белов Ю.С. К вопросу о формировании остаточных знаний и педагогических измерительных материалов для их контроля в техническом университете. Гуманитарный вестник, 2015, вып. 10. URL: http://hmbul.ru/catalog/edu/pedagog/303.html

Плохинский Н. А. Биометрия. 2-е изд. М.: МГУ, 2015. 368 с.

Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических последствий. Л.: Медицина, 1978. 295 с.

Сачанюк-Кавецька Н. В. Кутове перетворення Фішера для аналізу успішності студентів. Матеріали XLVІІ науково-практичної конференції. Вінниця: ВНТУ, 2018, URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/4060/3326

Урбах В. Ю. Статистический анализ в биологических и медицинских исследованиях. М.: Медицина, 1975. 297 с.

Downloads

Опубліковано

27.04.2021

Як цитувати

Сачанюк-Кавецька, Н., & Кавецький, В. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ КРИТЕРІЮ ФІШЕРА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНЮВАННЯ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ. Фізико-математична освіта, 28(2), 71–76. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-028-2-012

Номер

Розділ

Повні науково-дослідні статті

Categories