РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ІЗ ФІЗИЧНИМ ЗМІСТОМ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДІЙ УЧНІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-028-2-014

Ключові слова:

універсальні навчальні дії, пізнавальна активність, міжпредметні зв’язки, математична модель, моделювання, мислення, творчий розвиток

Анотація

Формулювання проблеми. Важливим завданням сучасної шкільної освіти є підготовка творчої особистості, яка може самостійно здобувати знання і в  подальшому використовувати їх у практичній діяльності.  У зв’язку з цим на перший план виходить проблема формуванням універсальних навчальних дій школярів, оволодіння якими  забезпечує умови  для  їх саморозвитку і самовдосконалення.

Матеріали і методи. Використано аналіз психологічної, навчально-методичної літератури в контексті дослідження, вивчення та узагальнення передового педагогічного і власного досвіду роботи у навчальних закладах.

Результати. У статті проведено аналіз наукової літератури з проблеми формування універсальних навчальних дій школярів. Висвітлено поняття «універсальні навчальні дії», описано характерні особливості універсальних навчальних дій та їх види.

Акцентовано увагу на тому, що формування універсальних навчальних дій школярів має здійснюватися з урахуванням специфіки методології пізнання світу в різних навчальних предметах. Обґрунтовано, що розв’язування на уроках математики задач із фізичним змістом є дійовим засобом формування універсальних навчальних дій. При розв’язуванні таких завдань в школярів відбувається удосконалення умінь порівнювати, аналізувати, узагальнювати, перекладати текст на мову математики тощо. Таким чином створюються усі умови для ознайомлення учнів у межах шкільної програми з математичним моделюванням, формування у них поняття про математичну модель, її види, етапи математичного моделювання, вироблення умінь будувати доцільні математичні моделі.

Висновки. Розвиток в учнів правильних уявлень про характер відображення математичних явищ і процесів реального світу, ролі математичного моделювання в науковому пізнанні відіграє важливе значення для формування універсальних навчальних дій школярів. Запропоновано деякі методичні прийоми, які допомагають цілеспрямовано розвивати в школярів вміння побудови математичних моделей при розв’язуванні задач з фізичним змістом.

Посилання

Асмолов А.Г. Формування універсальних навчальних дій в основній школі: від дії до думки. Система завдань : посібник для вчителів. Москва: Просвіта, 2010. 159 с.

Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий. Исследование мышления в советской психологии. Москва: Наука,1966. С.236-277.

Глобін О.І. Міжпредметні зв’язки в умовах профільного навчання математики: методичний посібник для вчителів. Київ: Педагогічна думка, 2012. 88 с.

Заболотний В. Ф. Формування універсальних навчальних дій як педагогічна проблема. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. Вип. 45. С. 189-191

Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М: Педагогика, 1989. 560с.

Каменецкий С. Е., Орехов В.П. Методика решения задач по физике в средней школе. М.: Просвещение, 1987. 336 с.

Крутецкий В.А. Психология: Учебник для педучилищ. Москва: Просвещение, 1980, 325 с.

Нелін Є.П., Долгова О.Є., Формування універсальних навчальних дій при навчанні математики як складова розвитку творчої особистості учня. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ* плюс – 2015»: матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції /упорядн. Чашечникова О.С. Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. С.72-73.

Трубачева С. Осадчук Р. Універсальні способи навчальної діяльності учнів у реалізації компетентнісного підходу. Українська мова і література в школі. 2013. №7. С. 48-51.

Downloads

Опубліковано

27.04.2021

Як цитувати

Швай, О. (2021). РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ІЗ ФІЗИЧНИМ ЗМІСТОМ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДІЙ УЧНІВ. Фізико-математична освіта, 28(2), 83–88. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-028-2-014