ЦИФРОВІ ФОРМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ОСВІТІ: ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ ЕРАЗМУС+ЖАН МОНЕ МОДУЛЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-029-3-007

Ключові слова:

комунікація, міжкультурна комунікація, цифрова комунікація, європейські цінності, цифровий етикет

Анотація

Формулювання проблеми. У статті представлено деякі аспекти впровадження навчального курсу «Міжкультурні комунікаційні студії», розробленого за проектом Erasmus + Jean Monnet Module «Україна – ЄС: міжкультурна комунікація в освіті»/«Ukraine – EU: Intercultural Communication in Education» для здобувачів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Доведено, що включення до названого курсу окремої теми «Цифрова комунікація в освіті», поданої у формі дистанційного курсу, є актуальним в умовах стрімкої інформатизації та глобалізаційних процесів у суспільстві та освіті, а також майже тотального дистанційного навчання, спричиненого світовою пандемією COVID-19. Тому основною метою статті є висвітлення структури і змісту дистанційного курсу, огляд основних форм цифрової комунікації, реалізованої в умовах дистанційного навчального середовища.

Матеріали і методи. Метод, на основі якого відбувалось проєктування дистанційного курсу, це так звана теорія п’яти етапів В. Кухаренка, В.Бикова та ін., що вміщує аналіз, проєктування, розвиток, виконання та оцінку. На сьогодні описаний у статті курс після проходження всіх етапів, перебуває у стані вдосконалення та оновлення матеріалів, зокрема онлайн сервісів для реалізації цифрової комунікації.

Результати. Серед результатів дослідження: визначення місця дистанційного курсу «Цифрова комунікація в освіті» в структурі навчального курсу «Міжкультурні комунікаційні студії» в проєкті програми Еразмус+ напряму Жан Моне «Україна – ЄС: міжкультурна комунікація в освіті»; висвітлення структури та тематики курсу, основних компетентностей та результатів навчання, що мають бути сформованими за результатами вивчення курсу; опис змісту теоретичної частини, практичних занять, форм самостійної роботи здобувачів освіти. Виокремлено основні форми цифрової комунікації, серед яких: універсальні форми, форми наукової комунікації, навчальної цифрової та комунікації з використанням засобів мультимедіа.

Висновки. У висновках відзначено оцінку результатів навчання, надану студентами та сформульовано перспективи подальшого дослідження.

Посилання

Gudykunst W.B., Lee C.M., Nishida T. & Ogawa N. Theorizing about intercultural communication. In Theorizing about intercultural communication / W.B. Gudykunst (Ed.). Thousand Oaks CA: Sage, 2005. Рр. 3–32.

Hill I. Student types, school types and their combined influence on the development of intercultural understanding. Journal of Research in International Education, 2006. Vol. 5, no. 1, Pp. 5–33.

Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for LifeLong Learning. 2018. Brussels. URL: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5464-2018-ADD-2/EN/pdf.

Recommendation of the European Parlement and to the Coucil of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC). Official Journal of the European Union. 2006. URL : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:EN:PDF.

Ting-Toomey S., Dorjee T. Intercultural and intergroup communication competence: Toward an integrative perspective. The handbook of communication science: Communication competence / A. F. Hannawa & B. H. Spitzberg (Eds.). Berlin: De Gruyter Mouton, 2015. Vols. 22. Рp. 503–538.

Бахов І. С. Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу культур. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2012. № 2, С. 34–43.

Биков В. Ю., Кухаренко В. М., Сиротенко Н. Г., Рибалко О. В., Богачков Ю. М. Технології розробки дистанційного курсу: навчальний посібник. Київ: Міленіум, 2008. 324 с.

Вишнівський В. В., Гніденко М. П., Гайдур Г. І., Ільїн О. О. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів. Київ: ДУТ, 2014. 140 с.

Воронова Н. С., Гаврілова Л. Г. Цифрова культура як феномен сучасного інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. праць, 2017. Вип. 48. С. 5–18.

Гаврілова Л., Бескорса О., Ішутіна О. Упровадження курсу «Міжкультурна комунікація в освіті» в професійну підготовку майбутніх учителів. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2019. Вип. 11. С. 50–61.

Гаврілова Л. Г., Ябурова О. В. Моніторинг англомовної компетентності студентів педагогічного університету. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / гол.ред. А. А. Сбруєва. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. № 1 (65). С. 14–22.

Галицька М. М. Міжкультурна комунікація та її значення для професійної діяльності майбутніх фахівців. Освітологічний дискурс, 2014. № 2 (6). С. 23−30.

Манакін В.М. Мова і міжкультурна комунікація. Київ: ЦУЛ, 2012. 288 c.

Про освіту. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Про програму – Національний Erasmus+ офіс в Україні. URL: https://erasmusplus.org.ua/erasmus/pro-prohramu.html.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка бакалаврського рівня. Затверджено наказом МОН України від 23.03.2021 р. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2021/03/23/013%20Pochatkova%20osvita_28.03.doc.

Downloads

Опубліковано

23.06.2021

Як цитувати

Гаврілова, Л., Бескорса, О., & Ішутіна, О. (2021). ЦИФРОВІ ФОРМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ОСВІТІ: ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ ЕРАЗМУС+ЖАН МОНЕ МОДУЛЬ. Фізико-математична освіта, 29(3), 44–50. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-029-3-007

Номер

Розділ

Повні науково-дослідні статті

Categories