ФІЗИКА 21 СТРОРІЧЧЯ В ТЕХНІЧНОМУ ЗВО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-029-3-018

Ключові слова:

сучасна фізика, технічний ЗВО, методика навчання, проблеми вивчення сучасної фізики, постіндустріальне суспільство

Анотація

Формулювання проблеми. Перехід до постіндустріального інформаційного суспільства означає переважання нематеріального виробництва, зростання значення інформації та знання, поширення творчої праці. Одними з  характерних  особливостей постіндустріального суспільства є впровадження в сфері виробництва новітніх технологій і процесів, створення нових матеріалів та продуктів, прискорений розвиток науки та освіти, який базується на зростанні міждисциплінарного взаємопроникнення різних розділів науки.    Якісна сучасна освіта є базисом успішного наукового процесу, створення нових знань, що в, в свою чергу, є фактором та джерелом розвитку економіки.  Сучасність освіти предметної області має на увазі освоєння знань, технологій, процесів, властивих сьогоднішньому стану науки, формуванню сучасної (в нашому випадку фізичної) картини світу.

Матеріали і методи. Для досягнення поставленої мети роботи використовувалися наступні методи: аналіз і систематизація – під час огляду наукових статей, навчально-методичних посібників, силабусів, у яких представлені ті чи інші дослідження, розробки, описи питань, що стосуються розділів сучасної фізики (СФ) та методів її вивчення; синтез, порівняння, систематизація, узагальнення – під час отримання та обговорення результатів і формулювання висновків роботи.

Результати. Необхідність формування природничої грамотності, уявлень про сучасну фізичну картину світу (ФКС) та інтересу до науки потребує пошуку відповідей на узагальнююче завдання методики фізики «Для чого, що і як вчити?», які стосовно сучасної фізики 21 сторіччя потребують вивчення, що й було зроблено в роботі. Проаналізовані причини скорочення як кількості тих, хто вивчає фізику в ЗВО, так і навчальних програм. Доведено які розділи СФ доцільно вивчати, підкреслюючи зв’язок цих розділів з майбутнім фахом студентів.

Запропоновано метод включення розгляду СФ в навчальний процес та теми технічного використання СФ, які можуть бути розглянути по деяких розділах, що вивчаються.

Висновки. Існує проблема зв’язку питань СФ та трохи застарілого, в більшості своїм класичного курсу загальної фізики ЗВО. Необхідно прискорювати роботу по переробці навчальних програм, бо потреби дня диктують вимоги відповідності того, що вивчають, тому, де воно буде застосовуватися.

Посилання

Бар'яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я. Кірюхіна О.О. Фізика: Підруч. для 11 кл./ за ред. В. Г. Бар'яхтара, С. О. Довгого. Харків.: Ранок, 2019. 272 с.

Бар'яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я. Кірюхіна О.О. Фізика: Підруч. для 10 кл./ за ред. В. Г. Бар'яхтара, С. О. Довгого. Харків: Ранок, 2018. 275 с.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М.: Academia, 2004. 944 с..

Воронов В.К., Подоплелов А.В., Сагдеев Р.З. Физика на переломе тысячелетей: в 4 т.: учебн. пособ. М.: Изд-во ЛКИ, 2012. Т.1. 510 с., Т.2. 336 с., Т.3. 432 с., Т.4. 368 с.

Гинзбург В Л. Какие проблемы физики и астрофизики представляются сейчас особенно важными и интересными (тридцать лет спустя, причем уже на пороге ХХI века)? УФН, 1999. Випуск 169. С. 419–441.

Завражна О.М., Однодворець Л.П., Пасько О.О., Салтикова А.І. Методика формування у студентів знань про стан сучасної фізики та нанотехнологій. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2018. №1(75). С. 196 – 208.

Ильин В.А., Кудрявцев В.В., Магистральные направления физики XXI века: Физика технологий будущего для будущих физиков и инженеров: Современная макрофизика: Низкие температуры. Сверхпроводимость. Сверхтекучесть. Лазеры. Фуллерены, нанотрубки, графен. Информационные технологии. М.: URSS, 2018. 448 с.

Кудрявцев В.В., Ильин В.А. Об изучении вопросов современной физике в школе. Вестник МГОУ. Сер.: Педагогика, 2017. №2. С. 117 – 124, DOI: 10.18384/2310-7219-2017-2-117-124.

Кудрявцев В.В., Ильин Г. Ф. В. А., Михайлишина Г.Ф. Изучение современной физики в профильной школе: методологический аспект. Педагогическое образование и наука, 2011. № 9. С. 40-47.

minutephysics. Open Letter to the President: Physics Education. URL: https://www.youtube.com/watch?v=BGL22PTIOAM (Дата звернення 25.05.2021).

Morrison J. Modern Physics for Scientists and Engineers. Academic Press, 2009. 488 p.

Наука в Україні. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Наука в Україні (Дата звернення 25.05.2021).

Не только бозон Хиггса: что еще нашли в Большом адронном коллайдере. URL: https://hightech.fm/2021/03/03/tally-hadrons?is_ajax=1 (Дата звернення 25.05.2021).

Опанасюк, А.С. Сучасна фізична картина світу: навч. посіб. Мікро-, макро- та мегафізика. Суми: СумДУ, 2005. 328 с.

Попович О. На яке майбутнє може сподіватися українська наука. Українська правда, 17.03.2017. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2017/03/17/223188/ (Дата звернення 25.05.2020).

Redish E. F. Who needs to learn physics in the 21st century — and why? Plenary lecture, GIREP Conference Physics Teacher Education beyond 2000, Barcelona Spain, August 2000.

Результаты ЗНО. URL: https://ru.osvita.ua/test/rez_zno/ (Дата звернення 25.05.2021).

Савельев И. В. Курс общей физики: Учеб. пособ.: в 3 т. Т. 3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит. 1987. 320 с.,

Савельев И. В. Курс общей физики: Учеб. пособ.: в 3 т. Т. 1. Механика, молекулярная физика. М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит. 1982. С. 217-245.,

Садовий М.І., Вовкотруб В.П., Трифонова О.М. Вибрані питання загальної методики навчання фізики: навч. посіб. Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. С. 12.

Science & Engineering Indicators 2020, Science and Engineering Labor Force. URL: https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20198/u-s-s-e-workforce-definition-size-and-growth) (Дата звернення 25.05.2020).

Сальник І. Метод моделювання як невід’ємна компонента практикуму з фізики у педагогічному ВНЗ Наукові записки КДПУ імені В. Винниченка. Сер.: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 2011. Вип. 1. С. 90-95.

Singh J., Modern Physics for Engineers. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2008. 400 p.

Словник української мови: в 11 т. /за ред.: І.К.Білодіда; АН УРСР. Ін-т мовознавства. К.:Наукова думка, 1970 – 1980. Т.9. С. 872.

Чолпан П.П. Фізика: Підр.. К.: Вища школа, 2003. 567 с..

Шамшин А.П. Современная физика в современном курсе физики вуза. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXІV Каришинські читання)», (Полтава, 18 - 19 травня 2017 року), с. 315 – 317.

Downloads

Опубліковано

23.06.2021

Як цитувати

Шамшин, О. (2021). ФІЗИКА 21 СТРОРІЧЧЯ В ТЕХНІЧНОМУ ЗВО. Фізико-математична освіта, 29(3), 119–126. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-029-3-018

Номер

Розділ

Повні науково-дослідні статті

Categories