ЕТАПИ ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМИ НАВЧАЛЬНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ З МАТЕМАТИКИ: МОДЕЛЬ ADDIE

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-030-4-003

Ключові слова:

мультимедійна підтримка заняття, навчальні відеоматеріали, модель ADDIE, STEAM-освіта, навчання математики, функціональна змістова лінія

Анотація

У статті висвітлено авторський досвід проєктування відеоуроків з математики згідно до моделі ADDIE теорії педагогічного дизайну. Детально описано усі п’ять етапів створення навчальних матеріалів: аналіз, проєктування, розробка, упровадження та оцінювання. Виділено основні завдання, які має розв’язати розробник на кожному з цих етапів. На основі аналізу наявних розробок запропоновано основні формати запису відеозанять.

Формулювання проблеми. У сучасних реаліях одним із актуальних шляхів використання мультимедійних технологій є розробка і застосування відеоуроків. Використання навчальних відеоматеріалів надає учневі можливість навчатися за власним графіком та у власному темпі, опановувати матеріал, орієнтуючись на власне розуміння, а не на темп більшості групи.

Матеріали і методи. У процесі дослідження використовувались теоретичні та емпіричні методи. Зокрема, здійснено аналіз літератури для виявлення стану розробленості проблеми створення та використання навчальних відеоматеріалів, моделювання педагогічних процесів для оцінки можливості використання відеоуроків у навчанні математики; виявлення критеріїв оцінювання ефективності розробленої системи відеоуроків; анкетування з метою виявлення недоліків при використанні розроблених відеоуроків.

Результати. За п’ять років дослідження проблеми створення навчальних відеоматеріалів було розроблено та упроваджено у навчальний процес систему відеоуроків. Система складається з 25 відеороликів для учнів 7-11 класів зі змістової лінії «Функції». Деякі фрагменти розроблених відеоуроків наводяться у статті.

Висновки. Апробація розроблених відеоматеріалів проводилась на базі факультету математики та інформаційних технологій (зараз факультету інформаційних і прикладних технологій) Донецького національного університету імені Василя Стуса та гімназії №153 ім. О.С. Пушкіна. Було встановлено, що виконання описаних вимог розробки та упровадження відеоуроків для навчання учнів загальноосвітньої школи забезпечує підвищення якості математичної підготовки учнів з алгебри, а також суттєво впливає на особистісний розвиток, зокрема, на мотивацію до навчання.

Посилання

Termenzhy D. Some ways for implementation the blended learning of mathematics: The author’s experience 7th European Congress of Mathematics (7ECM-2016): Conference Scientific Program. July 18-22, 2016. Technische Universität Berlin, Berlin, Germany. P. 76.

Баришок М.В., Терменжи Д.Є. Розробка і упровадження відеоуроків з математики з елементами STEАM-освіти. Тези доповідей The 14st International scientific and practical conference «Innovation in Science and Technology» (Boston, 25-26 January 2021). Primedia E-launch LLC, 2021. С. 10-14.

Kurt S. ADDIE Model: Instructional Design in Educational Technology, 2017. URL: http://educationaltechnology.net/the-addie-model-instructional-design/

Лосєва Н.М., Ігнатова Л.Б. Розробка і використання дистанційних курсів у навчальному процесі: методичні рекомендації. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2016. 88 с.

Баришок М.В., Терменжи Д.Є, Лосєва Н.Н. Особливості створення відео-уроків з математики (на прикладі теми „Функції”). Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця. Тези доповідей IV Всеукраїнської науковопрактичної конференції з міжнародною участю (Суми, 1-2 грудня 2016 року). ФОП Цьома С.П., 2016. С. 12-14.

Губар Д. Є. Методика створення і застосування динамічних слайд-лекцій з аналітичної геометрії. Міжнародний збірник наукових робіт «Дидактика математики: проблеми і дослідження». Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2011. Вип. 36. С. 119-123.

Губар Д. Є., Непомняща Т. В. Інтерактивне навчання як основа підготовки майбутнього фахівця до ефективної професійної діяльності. Науковий вісник Донбасу, 2011 №4 (16). URL: http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN16/11gdeepd.pdf.

Лосєва Н. , Луковська К. Виховання прагнення учнів до саморозвитку при вивченні теми „Правильні многогранники” (Розробка уроку для 11 класу). Математика в школі, 2009. № 6. С. 25-30.

Лаврентьєва Г.П. Здоров'язбережувальні вимоги до застосування електронних засобів навчального призначення. Інформаційні технології і засоби навчання, 2011 №2(22). URL: http://www.journal.iitta.gov.ua// .

Семеніхіна О. В., Безуглий Д. Необхідність формування у вчителів умінь візуалізувати предметні знання як провідна стратегія розвитку освіти в Україні. Гірська школа українських Карпат, 2017 №16. URL: http://www.nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2017_16_17.

Guo P., Kim J. & Rubin R. How Video Production Affects Student Engagement: An Empirical Study of MOOC Videos 2014. Conference: Proceedings of the first ACM conference on Learning. URL: https://www.researchgate.net/publication/262393281_How_video_production_affects_student_engagement_An_empirical_study_of_MOOC_videos

Губар Д.Є. Роль прикладних задач з математики у процесі активізації пізнавальної діяльності учнів. Педагогічні науки, 2011. Вип. 201. С. 15-20.

Чашечникова О., Панченко Т. Розвиток нестандартного мислення школярів через розв’язування функціональних рівнянь. Педагогіка вищої та середної школи, 2013. Вип. 38. С. 163.

Чашечникова О.С. Розвиток творчого мислення учнів у процесі розв’язування нестандартних завдань з математики. Педагогічні науки, 2005. Вип. 70. С. 56-60.

Лосєва Н. М., Непомняща Т. В., Панова А. Ю. Інтерактивні технології навчання математики: навчально-методичний посібник для студентів. К.: Кафедра, 2012.228 с.

Лосєва Н. М., Губар Д. Є. Використання програми ASSISTENT у процесі навчання дисципліні «Аналітична геометрія». Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві» (Київ, 2010 року). К.: НПУ, 2010. С. 67.

Losyeva N. Game Frame of Reference as a Precondition for Students’ and Teachers’ Self-Realization La Jolla, CA USA: Journal of Research in Innovative Teaching. Vol. 2, Issue 1, 2009. P. 208-217.

Losyeva N., Gubar D., Puzyrov V. Helping child to learn mathematics FAMA – Family Math for Adult Learners. Family and communities in and out of classroom: Ways to improve mathematics' achievement. Barcelona, 2011. pp. 98-105.

Семеніхіна О. В., Друшляк М. Г. Візуалізація знань як актуальний запит інформаційного суспільства до сфери освіти. Фізико-математична освіта. Науковий журнал. Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2016. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/28252/Семеніхіна.pdf

Баришок М. В., Терменжи Д. Є., Лосєва Н.Н. Мультимедійна підтримка уроку з математики: особливості розробки. Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції «Сучасна освіта та інтеграційні процеси» (Краматорськ, 22-23 листопада 2017 року). Краматорськ: ДГМА, 2017. С. 8-9.

Борисенко М.Ю. Методика навчання арифметичного матеріалу учнів початкової школи з використанням мультимедійних технологій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.02 / нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. Черкаси, 2016. 20 с.

Downloads

Опубліковано

13.09.2021

Як цитувати

Баришок, М., & Терменжи, Д. (2021). ЕТАПИ ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМИ НАВЧАЛЬНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ З МАТЕМАТИКИ: МОДЕЛЬ ADDIE. Фізико-математична освіта, 30(4), 20–28. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-030-4-003