ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З ФІЗИКИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ДЕМОНСТРАЦІЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-030-4-004

Ключові слова:

фізика, практичні заняття, демонстрації, методики, ефективність

Анотація

Формулювання проблеми. У статті розглядаються особливості організації і проведення практичних занять з фізики із залученням демонстрацій. Практичні заняття є складовою навчального процесу, під час  яких здобувач вищої освіти застосовує теорію на практиці, тим самим формує вміння і навички рішення задач. Однак навчальними планами багатьох технічних спеціальностей університетів на практичні заняття з фізики відводиться менше третини від загальної кількості аудиторних годин. В навчальних планах деяких спеціальностей, особливо прискореної форми навчання, години на проведення практичних занять з фізики взагалі відсутні. Ми вважаємо такий підхід до розподілу навчального навантаження методично не виправданим, оскільки він виключає важливу форму занять, де якнайбільше виявляється здатність студента оперативно діяти і вирішувати поставлені завдання. Зважаючи на це, викладач постає перед проблемою, як в умовах обмеженого часу домогтися найбільшого ефекту від проведення практичного заняття і яку методику для цього треба обрати.

Матеріали і методи. Вирішенню поставленої проблеми сприяли аналіз науково-методичних джерел;  узагальнення власного педагогічного досвіду викладання фізики в Криворізькому національному університеті; використання теоретичних і емпіричних методів педагогічного дослідження, таких як експеримент,  моделювання, порівняння і узагальнення.

Результати. Проведено аналіз традиційної і нестандартної методик  практичних занять у вищій школі, вивчено їх особливості та визначено їх ефективність. Запропоновано методичне рішення щодо залучення демонстрацій на практичних заняттях, з огляду на їх високу ефективність. Наведено конкретні приклади застосування демонстрацій на практичних заняттях.

Висновки. Практичні заняття із застосуванням демонстрацій  підвищують інтерес студентів, оскільки найбільш наочно відтворюють явища, що вивчаються. В результаті матеріал засвоюється краще і легше, ніж за традиційною методикою навчання.

Посилання

Головенкін В. П. Педагогіка вищої школи : підручник. КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2-ге вид., переробл. і доповн. Електронні текстові дані. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 290 с.

Гончаренко С. Актуальні проблеми методики фізики. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер. : Педагогічні науки. 2010. Вип. 90. С. 76-81.

Гончаренко С.У., Олійник П.М., Федорченко В.К. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: навч. посіб. / за ред С. У. Гончаренка, П. М. Олійника. Київ: Вища шк., 2003. 323 с.

Ерофеева Г.В., Склярова Е.А., Лидер А.М. Физика – проблемы обучения. Фундаментальные исследования. 2013. № 6–4. С. 982-984. URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31676

Іщенко Р. М. Викладання фізики в технічних університетах України на сучасному етапі. Вісник Національного транспортного університету. Сер. Технічні науки. Київ: НТУ. 2017. № 1. С. 147-153. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vntu_2017_1_22.

Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Ільчук Г. А., Романишин Б. М. Фізика для інженерів: підручник для вищ. техн. навч. закладів. Львів: Львівська політехніка, 2009. 385 с.

Мачинська Н.І., Стельмах С.С. Сучасні форми організації навчального процесу у вищій школі: навч.-метод. посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. 180 с.

Мелёшина А.М., Гарунов М.Г., Семакова А.Г. Как изучать физико-математические дисциплины в вузе. Воронеж: Воронежский государственный университет, 1988. 208 с.

Несмашний Є.О., Ткаченко Г.І., Герасимова К.В. Використання чисельних методів моделювання фізичних процесів у закладах вищої освіти. Вісник Криворізького національного університету. Кривий Ріг, 2019. № 48. С. 88-94.

Несмашний Є.О., Ткаченко Г.І., Герасимова К.В. Досвід роботи дистанційного викладання фізики у Криворізькому національному університеті. Розвиток промисловості і суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 26-28 травня 2021 р.). Кривий Ріг, 2021. С. 42.

Downloads

Опубліковано

13.09.2021

Як цитувати

Герасимова, К., & Ткаченко, Г. (2021). ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З ФІЗИКИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ДЕМОНСТРАЦІЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Фізико-математична освіта, 30(4), 29–33. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-030-4-004

Номер

Розділ

Повні науково-дослідні статті

Categories