ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕМЕНТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-030-4-005

Ключові слова:

Нова українська школа, професійна компетентність майбутніх вчителів математики, проєктна технологія, функціональний аналіз, інноваційні технології

Анотація

Формулювання проблеми. Реформування української школи вимагає зміни рольових позицій сучасного педагога. Таким чином, актуалізується проблема інноваційної організації, пошуку нового інструментарію і технологій для підготовки вчителя математики за програмами бакалавра і магістра у ЗВО. Для підготовки майбутніх фахівців необхідно звертати увагу на два виміри результатів підготовки: предметні знання, уміння, навички, досвід виконання способів діяльності, предметні компетентності, та суб’єктні результати – досвід виконання творчої діяльності, загальнонавчальні уміння, ключові компетентності. У системі професійної підготовки майбутніх учителів математики робота над проєктами посідає важливе місце. Саме реалізація методу проєктів дає можливість інтегрувати одержані знання, а також розвивати пізнавальні, творчі навички студентів.

Матеріали і методи. У процесі проведення дослідження було проаналізовано та узагальнено методичну літературу по проблемі дослідження; класифіковано і систематизовано отриману інформацію та досвід авторів з організації та проведення занять з методики викладання математики та функціонального аналізу.

Результати. Наведено приклад проєкту реалізації знань фундаментальної математичної дисципліни «Функціональний аналіз» в ході розв’язування екстремальних задач шкільного курсу математики, що передбачає модернізацію змісту професійної підготовки майбутніх математиків.

Висновки. Впровадження проєктних технологій при вивченні фундаментальних математичних дисциплін забезпечує формування професійного фахівця, який володіє предметними знаннями та сучасними практиками, технологіями, методиками, формами і методами роботи на засадах інноваційних освітніх підходів. При цьому студенти проводять самостійні дослідження, вирішують актуальні проблеми; навчання студентів проходить відповідно до їхніх здібностей, що сприяє налагодженню взаємодії між суб’єктами навчання. Описану методику можна застосувати і при вивченні інших фундаментальних математичних дисциплін, що сприятиме професійному розвитку майбутніх педагогів і дасть можливість зацікавити учнів вивчати математику і проводити наукові дослідження.

Посилання

Енциклопедія освіти. Акад. пед. наук України / голов. ред. В.Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Килпатрик В.Х. Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом процессе / пер. с 7-го англ. изд. Е.Н. Янжул; с предисл. Н.В. Чехова. Л.: Блокгауз-Ефрон, 1925. 43 с.

Колингс Е. Опыт работы американской школы по методу проектов. Москва: Новая Москва, 1926. 239 с.

Матяш Н.В. Психология проектной деятельности школьников: дис. … д-ра психол. наук: 19.00.07 / Брянский госу-дарственный педагогический университет имени академика И.Г. Петровского. Брянск, 2000. 385 с.

Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: практико зорієнтований збірник / наук. ред. І. Г. Єр-маков. Київ: Департамент, 2003. 500 с.

Михайленко Л.Ф. Теорія та практика формування методичної компетентності вчителя математики в умовах партнерства педагогічного університету та школи: монографія / науковий редактор д.пед.н., проф. О.І. Матяш. Вінниця: ТВОРИ, 2020. 420 с.

Моторіна В.Г. Технології навчання математики в сучасній школі: монографія, Харків: Лемінги, 2001. 262 с.

Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные технологии в системе образова-ния: Учебное пособие. Москва: Академия, 2007. 368 c.

Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие; Под ред. Е. С. Полат. Москва: Академия, 1999. 224 С.

Проектна діяльність у школі / упоряд. М. Голубченко. Київ: Шк. світ, 2007. 128 с.

Серватинська Н. Метод проектів як спосіб виховання в учнів особистісних навичок. Сучасна школа України, 2017. № 1. С. 28-33.

Усик О. Запровадження нових технологій у традиційну систему навчання методом проектів. Математика в сучасній школі, 2012. №1. С. 33-39.

Харкевич Ю.І., Коренков М.Є. Функціональний аналіз (теорія і вправи): Навчальний посібник. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2015. – 248 с.

Чечель И.Д. Метод проектов, или Попытка избавить учителя от обязанностей всезнающего оракула. Директор школы, 1998. №3. С. 11-16.

Downloads

Опубліковано

13.09.2021

Як цитувати

Грабова, У., Товкач, Р., & Харкевич, Ю. (2021). ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕМЕНТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ. Фізико-математична освіта, 30(4), 34–39. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-030-4-005