ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБЛЕМНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У СТАРШІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-030-4-012

Ключові слова:

ірраціональне рівняння, проблемний підхід, проблемна ситуація, проблемне навчання

Анотація

Розглянуто особливості застосування проблемного підходу у контексті введення і розв’язування ірраціональних рівнянь шляхом пошуку розв’язання проблемної ситуації, через формування регулятивних універсальних навчальних дій учнів старшої школи, що уможливить поліпшення розуміння матеріалу, який вивчається.

Формулювання проблеми. Аналіз поточної успішності учнів старшої школи та результатів зовнішнього незалежного оцінювання з математики свідчить про потребу змін у системі навчання математики, особливо старшої школи. Учні старшої школи втрачають інтерес до математики з огляду на незрозумілість застосування у майбутньому здобутих ними знань. Для успішної самореалізації особистості у сучасному глобалізованому суспільстві необхідно мати певні знання з математики, а за умови вибору майбутньої професії, пов’язаної з останньою, то потрібні ґрунтовніші знання у галузі математики з використанням інноваційних технологій навчання, які сприяють формуванню високого рівня практичних компетентностей. Застосуванню ж проблемного підходу, зокрема і при вивченні ірраціональних рівнянь і нерівностей, у старшій школі приділяють замало уваги, навіть у класах з поглибленим вивченням математики.

Матеріали і методи. Для досягнення мети пропонованої статті використано емпіричні методи, а саме: спостереження за навчальним процесом учнів старшої школи при їх навчанні у ЗЗСО та аналіз результатів їхніх досягнень як під час навчання, так і здачі ЗНО. Крім того, використано й методи наукового пізнання: порівняльний аналіз для з’ясування різних поглядів на проблему визначення напрямків дослідження; систематизація й узагальнення для власне формулювання висновків і вироблення рекомендацій; узагальнення педагогічного досвіду авторів і проведених ними спостережень.

Результати. Викладання математики у старшій школі потребує модифікації стандартних методик та підходів, а тому в роботі розкрито особливості застосування проблемного підходу при введенні поняття «ірраціональне рівняння» та розв’язування ірраціональних рівнянь з використанням міжпредметних зв’язків. Наголошується на тому, що проблемний підхід вимагає вміння проводити дослідження різних реальних ситуацій та знання теоретичного матеріалу.

Висновки. Використання проблемного підходу щодо викладання математики в старшій школі змінює спосіб учіння і викладання. Крім того, такий підхід забезпечує всебічний розвиток особистості й спрямовує учнів старшої школи на подальші розвідки в математиці. Запропоновані завдання будуть корисними як для учнів, так і вчителів ЗЗСО.

Посилання

Бабанский Ю.К. Проблемное обучение школьников как средство повышения эффективности обучения. Ростов-на-Дону, 2010. 180 с.

Базуева В.Д. Технология проблемного обучения в преподавании математики. URL: https://globuss24.ru/doc/proekt-tehnologiya-problemnogo-obucheniya-vprepodavanii-matematiki (дата звернення: 30.07.2021)

Бевз Г.П., Бевз В.Г. Математика: Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту: підручник для 10 класів закладів загальної середньої освіти. Київ: Видавничий дім «Освіта», 2018. 288 с.

Белешко Д.Т. Розв’язуємо ірраціональні рівняння та нерівності. Навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. 80 с.

Ильина Т.А. Проблемное обучение понятие и содержание. Вестник высшей школы. 1976. № 2. С. 39–48.

Ион Акири, Валентин Гарит, Петру Ефрос, Николае Продан. Математика. Учебник для X класса. Chisinau: Editura Prut International, 2012. 282 с.

Лоповок Л.М. Тысяча проблемных задач по математике: Кн. для учащихся. Москва: Просвещение, 1995. 239 с.

Математика. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/5-programa-z-matematiki.docx (дата звернення: 30.07.2021)

Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. Москва: Просвещение, 1977. 240 с.

Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории. Москва: Педагогика, 1975. 368 с.

Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту: підручник для 10 класів закладів загальної середньої освіти. Харків: Гімназія, 2018. 256 с.

Нелін Є.П. Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту): підручник для 10 класів закл. загал. серед. освіти. Харків: Вид-во «Ранок», 2018. 328 с.

Нова навчальна програма з математики для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/matematika.-riven-standartu.docx (дата звернення: 30.07.2021)

Павленко В.В. Проблемне навчання: становлення, сутність, перспективи. Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 травня 2013 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Вища пед. школа Спілки польських вчителів (м. Варшава, Республіка Польща), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; за заг. ред. Огнев’юка В.О. [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, С.О. Сисоєва, Т. Левовицький, Е. Хофман]. Київ: Ун-т Б. Грінченка, 2013. С.126–134.

Проблемное обучение: прошлое, настоящее, будущее: Коллективная монография: в 3 кн. / Под ред. Е.В.Ковалевской. Книга 1. Лингво-педагогические категории проблемного обучения / Матюшкин А.М. и др.; Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2010. С. 26–40.

Хохлова Л.Г., Хома-Могильська С.Г. Ірраціональні рівняння і нерівності: Навчальний посібник. Тернопіль: Тайп, 2018. 72 с.

Швардак М.В. Проблемне навчання в умовах сучасної школи. Фізико-математична освіта: науковий журнал. 2017. Випуск 1(11). С. 124–127.

Evaluating Statements about Radicals. URL: https://www.map.mathshell.org/download.php?fileid=1714 (дата звернення: 02.08.2021)

Downloads

Опубліковано

13.09.2021

Як цитувати

Скоролітня, А., & Житарюк, І. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБЛЕМНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У СТАРШІЙ ШКОЛІ . Фізико-математична освіта, 30(4), 82–87. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-030-4-012