ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ПАРАДИГМІ НОРМАТИВНИХ ВИМОГ ДО ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Антон Вода Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
  • Артем Юрченко Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна https://orcid.org/0000-0002-6770-186X
  • Марія Острога Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна https://orcid.org/0000-0003-0044-8801

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-037-5-003

Ключові слова:

вчитель інформатики, діяльність вчителя інформатики, нормативні вимоги, вимоги до підготовленості вчителя інформатики, кабінет інформатики, навчально-методичне забезпечення кабінету інформатики

Анотація

У статті розглянуто нормативну базу, за якою здійснюється професійна діяльність вчителів інформатики у закладах загальної середньої освіти.

Постановка проблеми. Реформування освітньої галузі часто призводить до невизначеностей або суперечностей у реалізації освітнього процесу, а тому важливою є нормативна база, на якій ґрунтується діяльність кожного суб’єкта в цьому процесі. З огляду на постійний розвиток інформаційних технологій і засобів та потребу в забезпеченні відповідного рівня підготовки учнів з інформатики окремої уваги потребує нормативна основа діяльності вчителя інформатики в межах ЗЗСО, висвітлення якої стало метою цієї статті.

Матеріали і методи. Нормативна база, в парадигмі якої здійснюється професійна діяльність вчителя інформатики. Аналіз і систематизація для виявлення та опису нормативної бази діяльності вчителя в правовому полі України; аналіз для уточнення вимог до організації роботи кабінету інформатики як місця професійної діяльності вчителя інформатики; зіставлення освітньо-професійних програм та переліку результатів навчання і загальних та спеціальних компетентностей для виявлення результатів підготовленості вчителів інформатики згідно з нормативними документами.

Результати. Систематизовано нормативні документи, якими керуються вчителі інформатики у власній професійній діяльності.

Висновки. Організація навчання інформатики в ЗЗСО ґрунтується на загальній нормативно-правовій базі, офіційній документації кабінету інформатики, санітарно-гігієнічних вимогах, техніці безпеки та охороні праці, навчально-методичному забезпеченні кабінету інформатики. Вимоги до організації роботи кабінету інформатики визначені Наказом МОЗУ “Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти” та Типовим переліком комп’ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти (Наказ МОНУ від 02 листопада 2017 року №1440 зі змінами від 27 квітня 2021 року № 458).

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Zakon Ukrainy «Pro zahalnu seredniu osvitu» [Law of Ukraine "On general secondary education"]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14#Text (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine "On Education"]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (in Ukrainian).

Zatverdzheno profstandart vchytelia pochatkovykh klasiv, vchytelia zakladu zahalnoi serednoi osvity i vchytelia z pochatkovoi osvity [The professional standard for primary school teachers, general secondary education teachers and primary education teachers has been approved]. https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-profstandart-vchitelya-pochatkovih-klasiv-vchitelya-zakladu-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-vchitelya-z-pochatkovoyi-osviti (in Ukrainian).

Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly [Concept of the New Ukrainian School]. https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola (in Ukrainian).

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 02 lystopada 2017 roku № 1440 “Pro zatverdzhennia Typovoho pereliku kompiuternoho obladnannia dlia zakladiv doshkilnoi, zahalnoi serednoi ta profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity” [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated November 2, 2017 No. 1440 "On Approval of the Standard List of Computer Equipment for Preschool, General Secondary, and Professional (Vocational-Technical) Education Institutions."]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0055-18#Text (in Ukrainian).

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 27 kvitnia 2021 roku № 458 «Zminy do Typovoho pereliku kompiuternoho obladnannia dlia zakladiv doshkilnoi, zahalnoi serednoi ta profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity» [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated April 27, 2021 No. 458 "Amendments to the Standard List of Computer Equipment for Preschool, General Secondary and Professional (Vocational-Technical) Education Institutions."]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0644-21#Text (in Ukrainian).

Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy №2205 vid 25 veresnia 2020 roku «Pro zatverdzhennia Sanitarnoho rehlamentu dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity» [Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 2205 dated September 25, 2020 "On approval of the Sanitary Regulations for general secondary education institutions"]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text (in Ukrainian).

Nova ukrainska shkola [New Ukrainian School] (2016). Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi osvity – Conceptual principles of secondary education reform. MON Ukrainy. Kyiv. (in Ukrainian).

Rekomendatsii Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady Yevropy shchodo formuvannia kliuchovykh kompetentnostei osvity vprodovzh zhyttia [Recommendations of the European Parliament and the Council of Europe regarding the formation of key competences of lifelong education]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975#Text (in Ukrainian).

Spirin, O. M. (2013). Metodychna systema bazovoi pidhotovky vchytelia informatyky za kredytno-modulnoiu tekhnolohiieiu [Methodical system of basic training of informatics teachers using credit-module technology]. Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU im. I. Franka. https://core.ac.uk/download/pdf/19596091.pdf (in Ukrainian).

Downloads

Опубліковано

04.11.2022 — Оновлено 20.11.2022

Версії

Як цитувати

Вода, А., Юрченко, А. ., & Острога, М. . (2022). ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ПАРАДИГМІ НОРМАТИВНИХ ВИМОГ ДО ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ. Фізико-математична освіта, 37(5), 25–30. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-037-5-003 (Original work published 04, Листопад 2022)

Номер

Розділ

Статті