ФАХОВИЙ СЕМІНАР «ОСНОВИ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВЧИТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ» В СИСТЕМІ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА)»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-032-6-010

Ключові слова:

дуальна форма здобуття освіти, студенти магістратури, фаховий семінар, професіоналізм учителя математики, дистанційне навчання, змішане навчання, сучасні технології навчання

Анотація

Формулювання проблеми. У сучасних економічних умовах переважна більшість студентів магістратури спеціальності «Середня освіта (Математика)» в НПУ імені М.П. Драгоманова перебуває в ситуації вимушеної «дуальності» їх освіти. Внаслідок цього виникають труднощі з організацією процесу навчання таких студентів, а також із якістю засвоєння ними матеріалу освітньої програми. Природним видається переведення таких студентів на дуальну форму здобуття освіти. Це дозволить вирішити значну частину згаданих організаційних та методичних проблем. Дуальна освіта вимагає принципово нових форм організації навчання. Важливим елементом у її структурі є фаховий семінар «Основи професіоналізму вчителя закладу загальної середньої освіти». Цей семінар призначений для швидкого реагування на поточні проблеми молодого вчителя, що виникають у процесі його адаптації до умов роботи в школі.

Матеріали і методи. Для досягнення цілей статті ми застосо­вуємо емпіричні методи: власне опитування за допомогою елект­ронного засобу (Google forms), спостереження за навчальним проце­сом студентів, а також аналіз результатів їхніх досягнень. У дослід­женні використано комплекс методів наукового пізнання: порівня­льний аналіз для з’ясування різних поглядів на проблему; система­тизація та узагальнення для формулювання висновків і методичних порад; узагальнення педагогічного досвіду і спостережень.

Результати. Зміст фахового семінару можна розбити на три основні змістові модулі – «Методи організації навчального процесу в сучасній школі», «Сучасні методи оцінювання навчальної діяльності учнів» і «Організація позакласної та виховної роботи в сучасній шко­лі». Кожен із них призначений для формування фахових компетент­ностей магістранта згідно з його освітньою програмою. Зміст і порядок вивчення цих модулів не є жорстко визначеним, цей зміст має підлаштовуватися під потреби конкретного студента. Керів­ник семінару має можливість також залучати до роботи зовнішніх експертів, що є фахівцями з педагогіки, психології, юриспруденції, а також практикуючих учителів та адміністраторів шкіл. 

Висновки. Як показує опитування магістрів та спостереження за їх роботою під час занять фахового семінару, більшість із студентів позитивно сприймають його введення до освітньої програми та задоволені якістю проведення занять. Весь матеріал навчальної програми фахового семінару магістранти вважають актуальним і потрібним для своєї подальшої роботи, що показує правильність обраного напрямку їх підготовки. Отже, педагогічно виважене застосування дуальної форми здобуття освіти із широким залученням дистанційної та змішаної форми проведення занять на основі сучасних технологій дозволить забезпечити належну якість підготовки майбутніх учителів математики.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Cabinet of Ministers of Ukraine (2016). Pro skhvalennia Koncepcii realozacii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia zahalnoi serednioi osvity “Nova Ukrainska Shkola” [On approval of the Concept of realization of the state policy in the field of reforming of general secondary education "New Ukrainian School"]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-р#Text (in Ukrainian).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2020). Derzhavnyi standart bazovoi serednioi osvity [The State Standard of Basic Secondary Education]. https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898 (in Ukrainian).

MES of Ukraine (2018). Pro zanverdzhennia koncepcii rozvytku pedagogichnoi ocvsty [On approval of the concept of pedagogical education development]. https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti (in Ukrainian).

Ministry of Economy of Ukraine (2020). Profeciinyi standart za profesiyeyu “Vchytel zakladu zahalnoi serednioi osvity” [Professional standard in the profession "Teacher of general secondary education"]. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text (in Ukrainian).

Pratsiovytyi, M. et. al. (2019). Advantages of dual study programmes for mathematics and physics teacher training. Proceedings of the scientific-practical conference "Realities and prospects of natural and mathematical training in educational institutions" (p. 74-76). Kherson, Vyshemyrskyi publisher.

Shkolnyi, O V. (2015). Osnovy teorii ta metodyky ociniuvannia navchalnyh dosiahnen z matematyky uchniv starshoi shkoly v Ukraini [The basis of theory and methodology of educational achievements for senior school students in Ukraine]. Monograph. Kyiv: Dragomanov NPU Publishing. (in Ukrainian).

Trebenko, O., & Shkolnyi, O. (2021). Fakhovyi seminar “Osnovy profesinoi maisternosti vchytelia” yak forma organizacii navchannia maybutnih vchyteliv matematyky v umovah dualnoi formy zdobuttia osvity [Professional seminar "Basis of professional skills of teachers" as a form of organization of training of future teachers of mathematics in the dual form of education]. Proceedings of the All-Ukrainian scientific conference with international participation "Actual problems of theory and methods of teaching mathematics" (s. 141-142). Kyiv, NPU Publishing (in Ukrainian).

Verkhovna Rada of Ukraine (1992). Zakon Ukrainy “Pro okhoronu praci” [The Law of Ukraine “On labor protection”]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text (in Ukrainian).

Verkhovna Rada of Ukraine (2017). Zakon Ukrainy “Pro osvitu” [The Law of Ukraine “On education”]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (in Ukrainian).

Verkhovna Rada of Ukraine (2020). Zakon Ukrainy “Pro povnu zahalnu seredniu osvitu” [The Law of Ukraine “On full general secondary education”]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text (in Ukrainian).

Downloads

Опубліковано

27.01.2022

Як цитувати

Shkolnyi, O. (2022). ФАХОВИЙ СЕМІНАР «ОСНОВИ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВЧИТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ» В СИСТЕМІ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА)». Фізико-математична освіта, 32(6), 64–68. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-032-6-010