МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИКИ ЗІ СТУДЕНТАМИ ФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • М. Яцура ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна https://orcid.org/0000-0001-8064-6466
  • А. Гамарник Івано-Франківського національного медичного університету, Україна https://orcid.org/0000-0001-6443-0286
  • Б. Рачій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна https://orcid.org/0000-0001-8895-0737

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-027-1-018

Ключові слова:

практичні заняття, розв’язування задач, самостійна робота, тести, тестування

Анотація

Формулювання проблеми. Перехід до кредитно-модульної системи організації навчання студентів вимагає істотного покращення проведення всіх видів навчальних занять, в тому числі і практичних робіт, а звідси ви­никає потреба вдосконалення методики під­вищення ефе­к­тив­ності і інтенси­фікації проведення практичних занять, та збільшення ролі са­мостійної роботи студентів при цьому. Сказане засвідчує, що питання модер­ні­зації ме­то­дики організації, підготовки і проведення практичних занять з фізики зали­ша­ється акту­альним.

Матеріали і методи. Використано багаторічний досвід авторів з організації і проведення практичних занять з фізики зі студентами фізичних спеціальностей та аналіз педагогічної, психологічної і науково- методичної літератури.

Результати. Запропоновано інноваційну мето­дику про­ве­дення практичних занять із загального курсу фізики для сту­дентів фізичних спеціаль­но­с­тей у закладах вищої освіти. Пропонується перевірку рівня тео­ретичних знань студентів по темі практичного за­няття проводити не методом опитування і співбесіди студентів безпосередньо на прак­тичних заняттях, як це прийнято в класичній методиці, а методом те­стування. З цією метою під­готовлено близько 2000 тестів, що дозво­ляє проводити тесту­ван­ня практично по ко­жному розділу навчальної про­гра­ми курсу. Тестування студент повинен пройти до початку практичного заняття. Для проведення самих практичних занять створено методичні матеріали, розміщені в ЕНМКО під назвою «Матеріали до практичних занять», якими студенти мають можливість користуватися як при підготовці до практичних занять, так і при їх проведенні.

Розроблена і пропонується до вико­рис­тання нова форма ведення конспекту розв’язуваних на пра­ктичних за­няттях за­дач і пояснення до них, яка на ду­мку авторів, більш раціо­нальна, ніж ведення конспекту в звичайному зошиті, більш зручна при користуванні нею і дає можливість студенту до кінця навчання накопичити ве­ли­ку кількість роз­в’язаних задач, які стануть в нагоді в подальшій його роботі.

За­про­ваджено нові форми са­мостійної роботи по розв’язуванню задач – це дві самостійні домашні контрольні роботи, в пакетах яких міститься близько по 70 задач, два комплекти задач (близько по 100 задач в кожному) по під­готовці до аудиторних ко­нтрольних робіт і так звані рейтингові задачі, які реко­мен­дуються студен­там для розв’я­зу­вання з метою підвищення власного рей­тингу впродовж семестру.

Висновки. Пропонується методика проведення практичних занять із загального курсу фізики (розділ Оптика) для студентів фізичних спеціальностей у закладах вищої освіти.

Посилання

Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах». Наказ МОН України № 161 від 02.06. 1993 p. zakon.rada.gov.ua>z0173-93

Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. Навч. посібник. Київ: ВВП «Компас»‚ 1997. 64 с. .

Самостоятельная работа студентов при решении задач по физике: ме¬тодические указания. Сост. Ф.П. Кесаманлы, В.М. Коликова. Л: 1987. 32 c.

Яцура, М.М., Гамарник, А.М., Рачій Б.І. Навчально-методичний комплекс з оптики (НМКО). http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=9787

Яцура М.М., Гасюк І.М., Рачій Б.М., Гамарник А.М. Курс загальної фізики. Оптика. Тести: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: Видав¬ни¬цтво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. 382 с.

Яцура М.М., Гамарник А.М., Рачій Б.І. Про вдосконалення тестового ко¬нтролю знань студентів з фізики. Освітній простір Україниб, 2019. Вип. 17. С. 102-106.

Остафійчук Б.К., Яцура М.М., Яремій І.П., Гамарник А.М. Практикум роз¬в’язування задач з курсу загальної фізики. Оптика (друге видання, перероблене і доповнене). Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський на¬ціональний університет імені Василя Стефаника», 2016. 365 с.

Кондратьев А.С., Ларченкова Л.А., Ляпцев А.В. Методы решения задач по физике. М: ФИЗМАТЛИТ, 2012. 312 с.

Downloads

Опубліковано

26.04.2021

Як цитувати

Яцура, М., Гамарник, А., & Рачій, Б. (2021). МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИКИ ЗІ СТУДЕНТАМИ ФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ . Фізико-математична освіта, 27(1), 112–118. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-027-1-018

Номер

Розділ

Повні науково-дослідні статті

Categories