ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-028-2-005

Ключові слова:

індивідуалізація навчання, самостійність, технологія «Інтелект-карта», лекція, студенти закладів вищої освіти технічного профілю

Анотація

Формулювання проблеми. В умовах інтенсивного зростання інформації процес формування професійних якостей та здібностей майбутніх фахівців повинен відбуватися впродовж життя. Неперервне навчання є системоутворюючим компонентом освітньої парадигми європейських країн. У цьому контексті самостійна робота студентів, як важлива форма освітнього процесу, повинна стати його безпосередньою основою. Проблема постає більш значущою для студентів закладів вищої освіти технічного профілю, ураховуючи прискорений розвиток науки, техніки й технологій. Це, водночас, актуалізує проблему вдосконалення самостійної їхньої навчальної діяльності, одним із шляхів вирішення якої ми вбачаємо саме в її індивідуалізації.

Матеріали і методи. Використано досвід автора щодо реалізації та забезпечення процесу індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів під час викладання вищої математики. Здійснено аналіз науково-педагогічної та науково-методичної літератури.

Результати. У статті розкрито основні технологічні аспекти індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів у закладах вищої світи технічного профілю шляхом сприйняття ними лекційного матеріалу та семінарсько-практичних занять з математики. Обґрунтовано алгоритм використання під час лекційних занять технології, представленої у вигляді «Інтелект-карти», що сприяє розвитку здатності студентів до творчого використання результатів навчання.

Висновки. Аналіз ефективності індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів доводить необхідність її застосування в процесі вивчення математичних дисциплін. Проте, викладені методи не вичерпують весь спектр можливостей викладача. Розширення діапазону методичних прийомів та визначення їх дидактичних можливостей ми розглядаємо як один із векторів подальших дослідницьких пошуків.

Посилання

Мороз О. Г. Педагогіка і психологія вищої школи: [навч. посіб.] / О. Г. Мороз, О. С. Падалка, В. І. Юрченко / ред. О. Г. Мороз. Київ : НПУ, 2003. 267 с.

Бирка Маріан. Теоретико-методичні основи використання інтелектуальних технологій у професійній діяльності вчителів природничо-математичних дисциплін. Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. 2013. № 3 (75). С. 3-6.

Бугра А. В. Дидактичні можливості методу «Інтелект-карт» при вивченні вищої математики у вищих технічних навчальних закладах. Дистанційне навчання в контексті розвитку синергетичного мислення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Херсон, 30 – 31 жовтня 2014 року) / Наук. ред. Юзбашева Г. С. Херсон : Айлант, 2014. Випуск 17. С. 153-155.

Бугра А. В. «Інтелект-карти» як засіб індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів при вивченні вищої математики. Проблеми модернізації змісту і організації освіти на засадах компетентнісного підходу : матеріали міжнародної науково-методичної конференції (м. Харків, 27 – 28 листопада 2014 року). Харків: ХНАДУ, 2014. С. 344- 348.

Бугра A. B. Варианты индивидуализации самостоятельной учебной деятельности студентов с использованием интеллект-карт. International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education. International Scientific Review. № 1 (11). 2016. P. 92-94.

Downloads

Опубліковано

27.04.2021

Як цитувати

Бугра, А. (2021). ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ. Фізико-математична освіта, 28(2), 29–33. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-028-2-005