ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-031-5-005

Ключові слова:

візуально-інформаційна культура, майбутні вчителі математики та інформатики, засіб навчання, візуалізоване завдання, інтерактивний аплет, електронний посібник, доповнена реальність, QR код

Анотація

Формулювання проблеми. Сучасний вчитель математики та інформатики повинен мати високий рівень сформованості візуально-інформаційної культури, тобто повинен мати ціннісні установки, прагнення до розвитку в галузі візуалізації та інформатизації освіти; володіти інформатико-математичні, психолого-педагогічні та технологічні знаннями; уміннями сприймати, аналізувати, порівнювати, зіставляти, інтерпретувати, продукувати з використанням інформаційних технологій, структурувати, інтегрувати, оцінювати поданий наочно навчальний матеріал. Це залежить, серед іншого, від методу пізнавальної теоретичної та практичної діяльності викладачів і студентів, який передбачає постановку мети, необхідну систему дій, відповідні засоби й одержаний результат – високий рівень сформованості візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики.

Матеріали і методи. Основою дослідження стали наукові розвідки вітчизняних і закордонних учених, які займаються вивченням питань підготовки майбутніх вчителів математики та інформатики. Для досягнення мети були використані методи теоретичного рівня наукового пізнання: аналіз наукової літератури, синтез, формалізація наукових джерел, опис, зіставлення, узагальнення власного досвіду.

Результати. З метою формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики використані нами засоби навчання можна умовно поділити на групи: друковані засоби (навчально-методична література, навчальні посібники, навчальні програми, системи задач для лабораторних робіт), комп’ютерні засоби (програмне забезпечення предметного спрямування, програми динамічної математики, хмаро орієнтовані сервіси, віртуальні лабораторії), інтерактивні засоби (візуалізовані завдання, інтерактивні аплети, когнітивно-візуальні моделі).

Висновки. За результатами впровадження розглядуваних засобів у професійну підготовку у майбутніх учителів математики та інформатики спостерігалося підвищення рівнів сформованості візуально-інформаційної культури за всіма компонентами: професійно-мотиваційним, когнітивним, операційно-діяльнісним та рефлексивним.

Посилання

Ibili E., Sahin S. The effect of augmented reality assisted geometry instruction on students’ achievement and attitudes. Teaching Mathematics and Computer science, 2015, 13/2, Р 177-193.

Clenents D. H., McMillen S. Rethinking Concrete Manipulatives. Teaching Children Mathematics. National Council of Teachers of Mathematics, 1996, Vol. 2 (5), P. 270-279.

Drushlyak M. G., Semenikhina O. V., Kondratiuk S. M., Krivosheya T. M., Vertel A. V., Pavlushchenko N. M. The Automated Control of Students Achievements by Using Paper Clicker Plickers. Proceedings of 43 International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics “MIPRO 2020”, Opatija (Croatia), 28 вересня – 2 жовтня, 2020. Р. 688-692.

Drushlyak M., Semenikhina O., Proshkin V. Mathematical knowledge control automation within dynamic mathematics programs. E-learning. Vol. 11. E-learning and STEM Education. Monograph / Scientific Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska. Katowice – Cieszyn, 2019. P. 571-586.

Kesim M., Ozarslan Y. Augmented reality in education: current technologies and the potential for education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2012, 47, Р. 297-302.

Далингер В.А. Теоретические основі когнитивно-визуального похода к обучению математике: монографія. Омск : Изд-во ОмГПУ, 2006. 143с.

Друшляк М. Г., Семеніхіна О. В., Юрченко А. О. Використання QR-кодів в умовах впровадження BYOD-підходу в освітній процес. V Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці й техніці» ІТОНТ-2020. 21-23 травня 2020 р. Черкаси. С. 149-150.

Друшляк М.Г. Візуалізовані завдання як засоби формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики. Формування предметних компетентностей майбутніх вчителів фізики та математики засобами та технологіями сучасного освітнього середовища : [колективна монографія] / за ред. доцентів Завражної О.М., Салтикової А.І. Cуми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. 237 с. C. 135-155.

Князева О. О. Реализация когнитивно-визуального подхода в обучении старшеклассников началам математического анализа : дис. …канд. пед. наук / Омский государственный педагогический университет, Омск, 2003. 204 с.

Семеніхіна О.В., Друшляк М.Г. Про використання доповненої реальності в освітньому процесі. Міжнародна дистанційна науково-методична конференція «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ - 2018». 8-9 листопада 2018 р. Суми. С. 256-266.

Семеніхіна О.В., Друшляк М.Г., Безуглий Д. С. Інтерактивні аплети як засоби комп’ютерної візуалізації математичних знань та особливості їх розробки у GeoGebra. Комп’ютер в школі і сім’ї, 2016, 1. С. 27-30.

Семеніхіна О.В., Друшляк М.Г., Безуглий Д.С. До питання про доцільність математичних аплетів у структурі електронного підручника. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці й техніці» (ІТОНТ-2016). 12-14 травня 2016. Черкаси, 2016. С. 217-218.

Downloads

Опубліковано

18.11.2021

Як цитувати

Друшляк, М., & Шамоня, В. (2021). ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ. Фізико-математична освіта, 31(5), 28–35. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-031-5-005

Номер

Розділ

Повні науково-дослідні статті

Categories

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають