МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ ПРИ ВИВЧЕННІ ДЕЯКИХ ТЕМ ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-029-3-017

Ключові слова:

міждисциплінарні зв’язки, дискретна математика, диференціальні рівняння,, рекурентні співвідношення, різницеве числення.

Анотація

Анотація. Найважливішим завданням підготовки майбутніх фахівців у галузі математики є розширення й поглиблення математичних знань з метою їх комплексного застосування на практиці, в майбутній науковій та професійній діяльності. Одним зі шляхів реалізації такого завдання є використання міждисциплінарних зв’язків, які передбачають перенесення методів дослідження і моделей з однієї наукової дисципліни в іншу.

Формулювання проблеми. У даній статті розглядається можливість реалізації міждисциплінарних зв’язків дискретної математики та диференціальних рівнянь на прикладі вивчення тем «Лінійні рекурентні співвідношення зі сталими коефіцієнтами» та «Лінійні диференціальні рівняння зі сталими коефіцієнтами».

Матеріали і методи. Авторами використовувались наступні методи досліджень: системний аналіз наукової, навчальної та методичної літератури; порівняння та синтез теоретичних положень, розкритих в науковій та навчальній літературі; узагальнення власного педагогічного досвіду та досвіду колег з інших закладів вищої освіти. Окрім того, були використані деякі загально математичні та спеціальні методи теорії диференціальних рівнянь, дискретної математики та різницевого числення.

Результати. Одним зі способів розв’язування лінійних однорідних рекурентних співвідношень зі сталими коефіцієнтами є складання характеристичного рівняння і запис загального розв’язку вихідного співвідношення залежно від значень знайдених характеристичних коренів. Аналогічний алгоритм використовується й для знаходження загального розв’язку лінійних однорідних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами. У статті встановлено зв’язок між розв’язками рекурентних співвідношень та диференціальних рівнянь, які відповідають одному різницевому рівнянню.

Висновки. Встановлення зв’язків між моделями і методами дослідження, які використовуються при вивченні різних математичних дисциплін, що входять у програму підготовки майбутніх фахівців-математиків, дозволяє сформувати у студентів цілісне уявлення про математичні об’єкти, алгоритми і теорії, і як наслідок, робить їх знання системними і практично більш значущими. Це сприяє інтелектуальному розвитку студентів, формуванню в них системних математичних знань, підвищенню рівня математичної грамотності та інтересу до предмету.

Посилання

Ананченко Ю.М., Вороніна Н.К., Скороходова Л.І. Бінарне заняття як форма реалізації міждисциплінарних зв’язків у процесі підготовки студентів в умовах закладу фахової передвищої освіти: з досвіду машинобудівного коледжу Сумського державного університету. Фізико-математична освіта, 2020. Випуск 3(25). Частина 1. С. 19-24.

Андерсон Дж. А. Дискретная математика и комбинаторика. М.: Изд. дом «Вильямс», 2004. 960 с.

Батечко Н., Титаренко І. Розвиток магістратури в Україні на засадах міждисциплінарності. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Серія: педагогічні науки, 2016. №3. С. 17-22.

Бевз В. Міжпредметні зв’язки як необхідний елемент предметної системи навчання. Математика в школі, 2003. №6. С. 6-11.

Васьківська Г.О. Дидактичні аспекти реалізації міждисциплінарних зв’язків у процесі фахової підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Тенденції розвитку сучасної освіти, 2017. №3-4. С. 137-149.

Волобуєва О.Ф. Міждисциплінарні (міжпредметні) зв’язки під час підготовки майбутнього фахівця: психологічний аспект. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Психологічні науки, 2015. № 1. С. 26-42.

Гельфонд А .О. Исчисление конечных разностей. М.: Гос. изд-во физ.-мат. лит-ры., 1959. 400 с.

Кобильник Т.П. Використання міжпредметних зв’язків при навчанні математичної інформатики у педагогічному університеті. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 2010. Випуск 8(15). С.143–148.

Козлов В.В., Томашевська Т.В., Кузнєцов М.І., Використання міждисциплінарних зв’язків при підготовці майбутніх фахівців зі статистики. Статистика України, 2018. № 1. С. 52-60.

Колот А.М. Міждисциплінарний підхід як домінанта розвитку економічної науки та освітньої діяльності. Социальная экономика, 2014. № 1–2. С. 76-83.

Коржова О.В. Теоретичні аспекти міжпредметних зв’язків математичних дисциплін з дисциплінами циклу професійної підготовки майбутніх фахівців із організації інформаційної безпеки. Фізико-математична освіта, 2017. Випуск 2(12). С. 89-93.

Філіпенко А. С. Міждисциплінарна методологія: базові принципи. «Міждисциплінарні дискусії», 2017. URL: http://www.iir.edu.ua/uploads/files/tezi%20ceminar%20synthesis%205%2012% 202017%20final%20(1).pdf.

Шкіль М.І., Лейфура В.М., Самусенко Л.М. Диференціальні рівняння: навчальний посібник для студентів математичних спеціальностей вищих навч. закл. К.: Техніка, 2003. 386 с.

Шкура І. Зарубіжний досвід упровадження міждисциплінарних освітніх програм та можливості його застосування в Україні. Наукові записки БДПУ. Серія: Педагогічні науки, 2020. Випуск 2. С. 114-127.

Bohner M., Peterson A. Dynamic equations on time scales. An introduction with applications. Birkhäuser Boston Inc., Boston, MA, 2001. 360 p.

Styron Ronald A., Jr. Interdisciplinary Education: A Reflection of the Real World. Systemics, cybernetics and informatics, 2013. №9(11). Р. 47–52.

Downloads

Опубліковано

23.06.2021

Як цитувати

Страх, О., & Лукашова, Т. (2021). МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ ПРИ ВИВЧЕННІ ДЕЯКИХ ТЕМ ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ . Фізико-математична освіта, 29(3), 112–118. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-029-3-017

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають